Vnútorný predpis sekcie mladých chirurgov

                                        Slovenskej chirurgickej spoločnosti

 

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

zriadenie

 

1. Sekcia mladých chirurgov  Slovenskej chirurgickej spoločnosti  bola zriadená pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktorá je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.  Jej vznik schválilo dňa 9. 4. 2013 Prezídium SLS.

2. Sekcia mladých chirurgov  ma pridelený kód v Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) číslo 02196.

2. Sekcia mladých chirurgov združuje fyzické osoby – lekárov  s vekovým obmedzením do 38 rokov ktorí pracujú v chirurgických odboroch.

Čl.2

Názov a sídlo

 

1. Sekcia mladých chirurgov má  skratku „SMCH pri  SCHS. Okrem celého názvu používa  skratku  SMCH a v medzinárodnom styku používa anglický ekvivalent Section of Young Surgeon.

2. SMCH má  vlastné logo. Pôsobnosť SMCH sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

3. Členovia SMCH  musia byť  súčasne i riadnymi  členmi  SCHS.

4. Sídlom SMCH  je  Cukrová 3, 813 22 Bratislava.

5. Korešpondenčná adresa: MUDr. Alexander Mayer, Chirurgická klinika SZUa UNB,

    Limbová 5, 833 05, Bratislava.

Čl.3

Úlohy a činnosť

1. Hlavnou úlohou SMCH je rozvíjať činnosť medicínskeho odboru chirurgia, zúčastňovať sa  na ďalšom sústavnom medicínskom vzdelávaní a  vedeckej činnosti mladých  chirurgov.

2.SMCH iniciuje a sprostredkúva prenos najnovších poznatkov do praxe formou  kontinuálneho –medicínskeho vzdelávania (CME). Za týmto účelom:

a)  usporadúva odborné vzdelávacie a vedecké podujatia (kongresy, konferencie, zjazdy, sympózia  s domácou a medzinárodnou účasťou), sprievodné výstavy a sympózia                  medicínskych a farmaceutických firiem pre mladých chirurgov,

b) podporuje účasť svojich členov na odborných vzdelávacích  a vedeckých podujatiach  i v zahraničí.

Čl. 4

Členstvo v SMCH SCHS

1.Členstvo v SMCH:

 1. Riadne členstvo: riadnym členom SMCH sa môže stať každý občan, bezúhonný,  s trvalým bydliskom na území SR do 38 rokov, ktorý je aj zároveň členom SCHS a stotožňuje sa so stanovami SLS a vnútornými predpismi SCHS a SMCH. V písomnej žiadosti o prijatie za člena SMCH uchádzač o členstvo uvedie osobné údaje, pracovisko, registračné číslo SLK, údaje o kvalifikácii a vyjadrí súhlas so stanovami SLS, vnútornými predpismi SCHS a SMCH. Členstvo vzniká schválením žiadosti uchádzača o členstvo výborom SMCH. O prijatí za člena  výbor SMCH uchádzača informuje písomne.

b)   Zahraniční členovia:

                      Zahraničným členom sa môže stať fyzická osoba pôsobiaca v oblasti chirurgie,   

                      ktorá nemá  trvalé bydlisko na území SR. Členstvo vzniká rovnakým spôsobom    

                      ako riadne členstvo. Zahraničný člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov   

                      SMCH (ďalej len „Sekcie“). Ostatné práva a povinnosti má rovnaké ako riadny   

                      člen.

2.   Podmienkou členstva je:

 1. zaplatiť zápisné a predpísané  členské príspevky
 2. dodržiavanie stanov SLS a ostatných vnútorných  predpisov  SLS, SCHS a Sekcie
 3. oznamovanie všetkých zmien týkajúcich sa osobných údajov.

3.Ččlenstvo v SMCH oprávňuje:

 1. na informácie o jej aktivitách,
 2. podávať návrhy a stanoviská týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a činnosti SMCH
 3. využívať služby SMCH a SCHS poskytované členom SMCH SCHS

4.RRiadny a člen SMCH má ďalej právo:

a)   voliť a byť volený do orgánov  SMCH

b)   byť vysielaný    na zahraničné odborné vzdelávacie  podujatia a študijné pobyty za 

      podmienok a finančnej podpory schválenej výborom SMCH,.

 1. byť za SMCH navrhovaný pracovať v odborných komisiách, výboroch alebo iných grémiách štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií.

5.ČlČlen SMCH je povinný:

                  a)   dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy SLS, vnútorné  SMCH, SCHS

                         riadne platiť členské príspevky podľa príspevkového poriadku SLS

 1. poskytovať údaje do registrov vedených v SMCH
 2. dbať najmä vlastným konaním o dobré meno SMCH

6.UkUkončenie členstva:

a)   členstvo v SMCH zaniká okrem spôsobov uvedených v čl. VI. Stanov SLS o  

       aj presiahnutím   vekovej hranice 38 rokov veku.

 1. vystúpenie  zo SMCH člen oznamuje písomne výboru SMCH. O vylúčení zo SMCH rozhoduje výbor na základe závažných odborných alebo etických priestupkov člena alebo pre neplatenie členských príspevkov za jeden a viac kalendárnych rokov alebo pre iné závažné neplnenie povinností člena SMCH. Voči rozhodnutiu výboru o vylúčení sa možno odvolať k výboru SCHS, ktoré rozhodne s definitívnou platnosťou.

 

Čl. 6

Orgány SMCH

 

Orgány SMCH SCHS sú:

 1. výbor
 2. dozorná rada

Čl 7.

Výbor SCHS

 

 1. Výbor SMCH je riadiacim a výkonným orgánom sekcie v SCHS.
 2. Výbor SMCH má 5 volených členov s právom hlasovať. Výbor spomedzi seba volí tajným hlasovaním predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára. Výbor môže zvoliť aj pokladníka. Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady SMCH, prezident SCHS.  Na zasadnutí výboru sa môžu zúčastniť aj ďalší členovia Sekcie, ktorých prizve výbor na rokovanie.
 3. Výbor zasadá najmenej 2-krát ročne. Zvoláva ho predesda. Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda rozhodujúci hlas.   

 

 1. Práva a povinnosti výboru SMCH:
 2. riadiť činnosť SMCH v období medzi jednotlivými zasadaniami výboru
 3. navrhovať kandidátov do výboru SMCH a do dozornej rady SMCH
 4. rozhodovať o výbere členov SMCH, ktorí sa za finančného prispenia SCHS zúčastnia na odborných podujatiach alebo študijných pobytoch a rozhodovať o výške tohto príspevku,
 5. rozhodovať o výbere členov SMCH, ktorí sa v mene SMCH zúčastnia na odborných alebo iných oficiálnych podujatiach
 6. vyjadrovať sa k otázkam postgraduálneho vzdelávania v chirurgii
 7. organizovať alebo spoluorganizovať odborné konferencie, sympóziá alebo iné odborné podujatia SMCH
 8. poverovať členov výboru úlohami

 

 1. Podpredseda SMCH zastupuje predsedu SMCH
 2. v rozsahu práv a povinností, ktorými ho poveril,

v plnom rozsahu, ak predseda rezignuje na svoju funkciu alebo ju dlhodobo nemôže vykonávať, a to buď do opätovného prevzatia výkonu funkcie predsedom po pominutí prekážok na výkon funkcie alebo do zvolenia nového predsedu..

 

Dozorná rada SMCH :

                                                                               

     (1)  Dozorná rada SMCH  ( ďalej len „dozorná rada“)   je nezávislým kontrolným orgánom SMCH.  

            Dozorná   rada má   troch členov.  Spomedzi  seba volí predsedu, ktorý  zvoláva zasadnutia a riadi jej    

            činnosť. Dozorná rada zasadá podľa potreby ale najmenej  dvakrát  ročne. Je uznášaniaschopná ak sú  

            prítomní najmenej dvaja členovia. Členovia dozornej rady nesmú byť súčasne  členmi   iného orgánu

             SS.

     (2)  Dozorná rada  najmä :

kontroluje

              - dodržiavanie stanov, štatútov , vnútorných predpisov a všeobecne platných právnych predpisov,

              - hospodárenie SMCH, dodržiavanie schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia,

  - plnenie uznesení  zhromaždenia členov a výboru SMCH,  

 1. najmenej raz ročne vypracováva  správu o kontrolnej činnosti a predkladá ju zhromaždeniu členov, ktorej za svoju činnosť zodpovedá,
 2. rieši sťažností členov, týkajúce sa najmä činnosti výboru  SMCH,
 3. zúčastňuje sa prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného člena rokovania orgánov  SLS, SCHS
 4. pozastavuje rozhodnutia výboru SMCH,  pokiaľ je v rozpore so všeobecne  platnými právnymi predpismi,  zákonmi a s vnútornými  predpismi SCHS a SLS. Pozastavené rozhodnutie predkladá výboru na nové rozhodnutie, ktoré bude v rozhodovanej veci konečné,
 5. je oprávnená požiadať o zvolanie zhromaždenie členov podľa čl. XIII, bod.2 písm. e) Stanov.

(3) Dozorná rada je oprávnená  pri výkone svojej činnosti  požadovať predloženie všetkých písomných  

      dokladov potrebných k vykonaniu riadnej alebo náhlej kontroly činnosti a hospodárenia spoločnosti. Je 

      oprávnená vyžiadať si pomoc a súčinnosť výboru. Výbor je povinný poskytnúť dozornej rade pomoc  

      a súčinnosť v potrebnom rozsahu.

                                                      Čl. 8

                                                  Predseda SMCH

 1. Predseda SMCH je oficiálnym predstaviteľom SMCH.
 2. Predseda SMCH riadi schôdze výboru SMCH na ktorom podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce obdobie.
 3. Predseda SMCH v urgentných situáciách rozhoduje menom výboru SMCH. V takom prípade svoje rozhodnutia predkladá na dodatočné schválenie na najbližšej schôdzi výboru.

                                                           Čl. 9

                                                 Voľby v SMCH

 

 1. Funkčné obdobie orgánov  SMCH je 4-ročné.
 2. Voľby členov do výboru a do dozornej rady SMCH
  1. Voľby riadi a zodpovedá za ne volebná komisia, ktorá je

     trojčlenná. Členov volebnej komisie menuje výbor.

 1. Voľby sú korešpondendenčné alebo priame. Konajú sa spravidla na mieste, kde sa koná odborné podujatie.

c)  Povinnosťou odstupujúceho výboru je odovzdať kompletnú agendu, týkajúcu sa činnosti SMCH, najneskôr do 14 dní od zverejnenia výsledkov volieb.

h)  Pokiaľ v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru rezignuje na svoju funkciu alebo dlhodobo nemôže svoju funkciu vykonávať, výbor sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov vo voľbách (pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb). Funkčné obdobie náhradníka trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorého nahradil.

 1. Voľby predsedu SCHS, podpredsedu a vedeckého sekretára SCHS:
  1. Voľby sa konajú na prvom zasadnutí novozvoleného výboru. Voľby sú tajné a priame.
  2. Pokiaľ v priebehu funkčného obdobia predseda, podpredseda a lebo vedecký sekretár   rezignujú na svoju funkciu alebo ju dlhodobo nemôžu vykonávať, opakuje sa voľba pre danú funkciu..

                                        Čl. 10

                         Hospodárenie SMCH

 Chod Sekcie mladých chirurgov a náklady spojené s usporadúvaním odborných 

                 vzdelávacích podujatí a študijných pobytov sú zabezpečované prostredníctvom   

                 podúčtu sekcie  vedeného pri SCHS. Vedenie účtovníctva zabezpečuje SLS.  

                 Právo disponovať s prostriedkami Sekcie ma výbor. Predseda výboru podpisuje

                 za Sekcie a v jeho neprítomnosti podpredseda a vedecký sekretár.

                                                            Čl. 11

                                                Spolupráca s SCHS

 

                                                            Čl. 12

                                               Ochrana záujmov SMCH

 

 1. Názov „Sekcia mladých chirurgov“, skratku „SMCH“ a logo SMCH je akokoľvek možné používať len so súhlasom výboru SMCH. To neplatí pre zvyčajné spôsoby citovania pri odbornej a vedeckej prezentácii.

 

 1. Publikovať  alebo vystupovať v mene SMCH možno len so súhlasom výboru SMCH- To neplatí pre prezentovanie uznesení a iných záverov  zhromaždenia členov alebo výboru SMCH.

                                       Čl. 13

                                Zánik SMCH

SMCH zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s inou sekciou, ak o tom:

 1. rozhodne zhromaždenie členov SMCH dvojtretinovou väčšinou prítomných potom, keď o návrhu programu valného zhromaždenia SMCH, na ktorom má byť zánik SMCH prerokovaný, boli všetci členovia SMCH písomne informovaní najmenej 4 týždne vopred.
 2. Právoplatným rozhodnutím zhromaždenia členov SCHS.